• 2019-20 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ

    2019-20 Post Graduate Admissions Process Commenced Contact: 7338464189

    For application and Bank Challan, Click on Below Link:

    http://kuvempu.ac.in/eng/pgadmission.php