ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಬಿ. ಸೊಲಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಜೋಗ್ ರೋಡ್, ಸಾಗರ – 577401

ಫೋನ್ ನಂ :  7338464187
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 08183-226137
ಮಿಂಚಂಚೆ : lbsbscollegesagar@gmail.com
ವೆಬ್ಸೈಟ್: http://www.lbsbscollegesagar.com